ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2564 สำนักงาน กสทช. จะปรับการทำงานเป็นรูปแบบ Work from Home 100%

วันที่ 14 สิงหาคม 2564


นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) รวมถึงมาตรการบริหารจัดการและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค. และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อราชการกับสำนักงาน กสทช. ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2564 สำนักงาน กสทช. จะปรับการทำงานเป็นรูปแบบ Work from Home 100% โดยจะงดให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการสำนักงาน เปลี่ยนเป็นให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่งประชาชนยังสามารถติดต่องานกับสำนักงานฯ ได้ในวันและเวลาราชการปกติ ผ่านช่องทางออนไลน์ทาง www.nbtc.go.th
📨 การส่งเอกสาร ส่งหนังสือถึงสำนักงาน กสทช.เขต 35 สามารถส่งมาที่อีเมลสำนักงาน กสทช.เขต 35 mtr_nw@nbtc.go.th แทนการส่งหนังสือ หรือเอกสารแบบปกติ
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า พนักงานสำนักงาน กสทช. ยังคงพร้อมให้บริการประชาชนตามปกติ ด้วยการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการให้บริการงานอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม และการรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานจะให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ที่จะติดต่องานกับสำนักงาน ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ประชาชนสามารถขอรับบริการออนไลน์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th หรือสอบถามที่ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ในวันและเวลาราชการ
“การปรับวิธีการทำงานดังกล่าวของสำนักงาน กสทช. ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงให้กับประชาชน ในช่วงเวลาที่เชื้อโควิด – 19 ระบาดอยู่ในปัจจุบัน พนักงาน กสทช. พร้อมให้บริการประชาชนโดยการทำงานที่บ้าน ช่วยลดโอกาสการในการสัมผัส และแพร่เชื้อ” นายไตรรัตน์ กล่าว