หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
  picture_386.jpg  
 
นายประติก ปราสาร
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
(นนผ. ก1)
(รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต35)
 
พี่วิสุ-wab.jpg picture_787_.jpg picture_52_.jpg

นายวิสุทธิ์ เชื้อทอง
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
(วก. ก1)
(หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบและปฏิบัติการ)

นายสายัณห์ มังกะระ
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง
(นตป. ก1)
(หัวหน้าฝ่ายงานใบอนุญาตและคุ้มครองผู้บริโภค)

นางสาวกุลทิวา เอี่ยมสอาด
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
(นนผ. ก1)
(หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ)

wab.jpg picture_2816_.jpg 075.jpg
นายจักรกริช เทพแปง
งานตรวจสอบและปฏิบัติการ
นายณัฐดนัย สะพานทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น
(นจท. ก3)
นางสาวเกศรินทร์ ทองรัตน์กุลพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับกลาง
(นจท. ก2)
พี่แอ๋.jpg picture_3028_-(1).jpg picture_2169_.jpg
นายสุพิณ มาจันทร์
งานตรวจสอบและปฏิบัติการ
นายเนติพงศ์ ฮี้เกษม
งานคุ้มครองผู้บริโภค
นางสาวศิริกัญญา สังฤทธิ์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น
(นนผ. ก2)
picture_3026_-(1).jpg   picture_3029_.jpg
นายสุวัฒน์ ปั๋นแก้ว
งานตรวจสอบและปฏิบัติการ
  นายพิษณุ ฉายาเวทย์
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
20200401-095916_p0.jpg   picture_2548_.jpg
นายคเณศร์ สุริต
งานตรวจสอบและปฏิบัติการ
  นายธนวัฒน์ มุทรพัฒน์
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
     
     
     
     
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35 นครสวรรค์
105/3 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60240    email : mtr_nw@nbtc.go.th    โทร : 0-5687-0010 - 12,  โทรสาร : 0-5687-0013