หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
   
 
นายประติก ปราสาร
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
(นนผ. ก1)
(รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต35)
 

นายวิสุทธิ์ เชื้อทอง
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
(วก. ก1)
(หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบและปฏิบัติการ)

นายสายัณห์ มังกะระ
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง
(นตป. ก1)
(หัวหน้าฝ่ายงานใบอนุญาตและคุ้มครองผู้บริโภค)

นางสาวกุลทิวา เอี่ยมสอาด
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
(นนผ. ก1)
(หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ)

นายจักรกริช เทพแปง
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
นายณัฐดนัย สะพานทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น
(นจท. ก3)
นางสาวเกศรินทร์ ทองรัตน์กุลพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับกลาง
(นจท. ก2)
นายสุพิณ มาจันทร์
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
นายเนติพงศ์ ฮี้เกษม
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน
กสทช.
นางสาวศิริกัญญา สังฤทธิ์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น
(นนผ. ก3)
 
นายสุวัฒน์ ปั๋นแก้ว
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
  นายพิษณุ ฉายาเวทย์
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
 
นายคเณศร์ สุริต
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
  นายธนวัฒน์ มุทรพัฒน์
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
     
     
     
     
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35 นครสวรรค์
105/3 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60240    email : mtr_nw@nbtc.go.th    โทร : 0-5687-0010 - 12,  โทรสาร : 0-5687-0013